Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Bua Lam Phu

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
news

นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

         นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระวอพระตา ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม
เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง (เฟส ๒) และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

แกลเลอรี่