Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Nongbualamphu Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
news

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

คุณสมบัติผู้รับจ้าง

          1. มีสัญชาติไทย

          2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

          3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

          4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

          5. ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดหนองบัวลำภูหรือจังหวัดใกล้เคียง

          6. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

          7. เป็นผู้ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

          8. มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบเขตการดำเนินโครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

          9. ไม่เป็นบุคคลที่หน่วยงานของรัฐได้จัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือไว้ก่อนแล้ว เช่น

                   - ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)

                   - ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 5,000 บาท เป็นต้น

รายละเอียดการรับสมัคร

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้   ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนแสดงผลการศึกษาหรือประกาศนียบัตร จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 2 ฉบับ (สถานะทางบัญชียังมีการเคลื่อนไหวทางการเงินหรือสามารถใช้ได้ในปัจจุบัน)

6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุลจำนวน 2 ฉบับ

เอกสารแนบ

ประกาศ

ขนาดไฟล์:3.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง