Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nong Bua Lam Phu

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
information

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 มี.ค. 65

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ดินจัดสรรที่ดินจัดสรร

15 มี.ค. 65

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสีย ลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564

15 มี.ค. 65

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564

20 ม.ค. 65

กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ.2564

18 พ.ย. 64

ขั้นตอนการขออนุญาตน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .JPG ขนาดไฟล์ : 0.18 Mb ดาวน์โหลด: 4989 ครั้ง
18 พ.ย. 64

แผนที่ศักยภาพน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .JPG ขนาดไฟล์ : 0.18 Mb ดาวน์โหลด: 4989 ครั้ง
18 พ.ย. 64

บ่อน้ำบาดาลในจังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทไฟล์: .JPG ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 4989 ครั้ง
3 พ.ค. 64

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวนทั้งหมด 26 รายการ
1 2 3 4 > >>